SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • - materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
 • - w zdjęciach brak alternatywnego tekstu
 • - brak wyraźnego fokusa elementów nawigacji
 • - brak możliwości wyświetlenia strony w wysokim kontraście

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Waldemar Kulik.
 • E-mail: sp2tomaszow@poczta.onet.pl
 • Telefon: 846644454

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim
 • Adres: ul. Żołnierzy Września 1
  22-600 Tomaszów Lubelski
 • E-mail: sp2tomaszow@poczta.onet.pl
 • Telefon: 846644454

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żołnierzy Września 1

Opis dostępności wejścia do budynku.Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne od ulicy Żołnierzy Września, wejście od ul. Kościuszki oraz wejście na część sportową od strony parkingu wewnętrznego. Wejście główne umożliwia dostanie się do budynku przy pomocy podjazdu dla wózków. Wejście to nie posiada barier architektonicznych . Wejście od strony ul. Kościuszki i boiska posiada schody bez podjazdu dla wózków. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów i toalet.Toalety dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują się na parterze. Toalety położone na wyższych piętrach ze względu na konieczność pokonania schodów są niedostępne. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Facebook