SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Kreatywna szkoł@

  Poniżej zamieszczamy informację o zmianie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty złozonej na zadanie "Zajęcia edukacyjne pozaszkolne".

 

5. Informacja o zmianie informacji o wyborze wykonawcy

 

=================================================================================================================

 

  Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na zadanie "Zajęcia edukacyjne pozaszkolne" w ramach projektu "pn. "Kreatywna szkoł@” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania: 12.2 Kształcenie ogólne”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

=================================================================================================================

 Protokół z otwarcia ofert dotyczy zadanie pn.: „Zajęcia edukacyjne pozaszkolne” w ramach projektu pn. „Kreatywna szkoł@” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania: 12.2 Kształcenie ogólne”

Data ogłoszenia:

2019-03-22

3. Protokół z otwarcia ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zadanie pn.: „Zajęcia edukacyjne pozaszkolne” w ramach projektu pn. „Kreatywna szkoł@” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania: 12.2 Kształcenie ogólne”

 

Data ogłoszenia:

2019-03-13

Termin składania ofert:

2019-03-22 10:00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie kontrahenta

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

 

 =========================================================================================================================

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla nauczycieli i usługi edukacyjnej dla uczniów"

Data ogłoszenia 20.09.2018.
 
Szanowni Państwo, 
poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacje zadania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla nauczycieli i usługi edukacyjnej dla uczniów"

 

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Protokół z otwarcia ofert - "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla nauczycieli i usługi edukacyjnej dla uczniów"

Data ogłoszenia 20. 09. 2018.

 

Szanowni Państwo,
poniżej w załączniku zamieszczamy protokół z otwarcia ofert dotyczących zadania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla nauczycieli i usługi edukacyjnej dla uczniów". Zapraszamy do zapoznania się z nim.

 

 Protokół z otwarcia ofert.

 


 

Zapytanie ofertowe dotyczy zadania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla nauczycieli i usługi edukacyjnej dla uczniów"

Data ogłoszenia 10.09.2018r.

 

Treść: 
Znak sprawy SP2.343.2.2018
 
Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
 
Zapytanie ofertowe dotyczy zadania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla nauczycieli i usługi edukacyjnej dla uczniów w ramach projektu pn. "Kreatywna szkoł@"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania: 12.2 Kształcenie ogólne"
 
Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24) zgodnie z art.4 pkt.8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
 
Ogłaszający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
 
Załączniki:
- Zapytanie ofertowe
- Załączniki 1,2,3,4 (oferta, oświadczenie kontrahenta, wzór umowy, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych)

 

 Zapytanie ofertowe.   Załączniki 1,2,3,4.

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część I

Szanowni Państwo,

zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, doposażenia, pomocy i materiałów dydaktycznych" w ramach projektu pn. "Kreatywna szkoł@" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa:12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie:12.2 Kształcenie ogólne
w zakresie - Część I (po uzyskanych dodatkowych wyjaśnieniach).

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.   Protokół z wyboru ofert po wyjaśnieniach.

 


 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu "Kreatywna szkoł@"

 

 Regulamin rekrutacji.   Dokumenty zgłoszeniowe do projektu.

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, doposażenia, pomocy i materiałów dydaktycznych" w ramach projektu pn. "Kreatywna szkoł@" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa:12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie:12.2 Kształcenie ogólne
w zakresie Części II, Części III i Części IV.

 

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 


 

Protokół z otwarcia ofert - "Dostawa sprzętu komputerowego, doposażenia, pomocy i materiałów dydaktycznych"

Data ogłoszenia: 31.08.2018r.

 

Szanowni Państwo,
w załączeniu zamieszczamy protokół z otwarcia ofert dotyczących zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, doposażenia, pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. "Kreatywna szkoł@" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne.

 

 Protokół z otwarcia ofert.  

 


 

Zapytanie ofertowe dotyczy zadania pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, doposażenia, pomocy i materiałów dydaktycznych"

Data ogłoszenia: 2018.08.20.

Termin składania ofert: 2018.08.31. do godz. 10.00
 
Treść: 
Znak sprawy - SP2.343.1.2018
Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego , ul. Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
Zapytanie ofertowe dotyczy zadania pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, doposażenia, pomocy i materiałów dydaktycznych" w ramach projektu pn. "Kreatywna szkoł@" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania: 12.2 Kształcenie ogólne
 
Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24), zgodnie z art. 4 pkt 8.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
 
Ogłaszający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Żołnierzy Września , 22-600 Tomaszów Lubelski
 
Załączniki:
- Zapytanie ofertowe
- Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 (formularz ofertowy), 7 (oświadczenie kontrahenta)
_ Załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 - projekty umów

 

 Zapytanie ofertowe.   Załączniki nr 1,2,3,4,5,7.   Załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.  

 


 

Informacja o wyborze oferty na usługę pn. "Specjalista ds. postępowań publicznych w ramach projekty "Kreatywna szkoł@"

 

 

 


 

Informacja o wyborze oferty na usługę zarządzania projektem "Kreatywna szkoł@"

 

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2018

 

Tomaszów Lubelski, 27 lipiec 2018r.

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywna szkoł@”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, realizowanego przez Miasto Tomaszów Lubelski/ Szkoły Podstawowej nr 2,  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Tomaszowie Lubelskim, zaprasza do złożenia propozycji cenowej – oferty na usługę specjalisty ds. postępowań publicznych zgodnych z pzp  w ramach projektu pn. „Kreatywna szkoł@”.

 

Oferta powinna być dostarczona na adres: Szkoły Podstawowej nr 2,  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul.  Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski  do dnia  07 sierpnia 2018r.  do godz. 10:00. Liczy się dzień wpływu oferty do sekretariatu szkoły. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: www.sp2.tl24.pl/index.php i Miasta Tomaszów Lubelski: www.tomaszow-lubelski.pl . Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający w ciągu 5 dni poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

 Zapytanie ofertowe.   Załączniki 1_5.  

 


 

Zapytanie ofertowe na usługę zarządzania projektem „Kreatywna szkoł@”

Tomaszów Lubelski, 25 lipiec 2018r.

 

Ogłoszenie 
W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywna szkoł@”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, realizowanego przez Miasto Tomaszów Lubelski/ Szkoły Podstawowej nr 2,  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Tomaszowie Lubelskim, zaprasza do złożenia propozycji cenowej – oferty na usługę zarządzania projektem „Kreatywna szkoł@”.

Oferta powinna być dostarczona na adres: Szkoły Podstawowej nr 2,  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul.  Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski  do dnia  03 sierpnia 2018r.  do godz. 15:30. Liczy się dzień wpływu oferty do sekretariatu szkoły. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sp2.tl24.pl/index.php oraz www.tomaszow-lubelski.pl.  Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający w ciągu 5 dni poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

 

 Zapytanie ofertowe.   Załączniki 1_5.  Logo EFS

 


 

Facebook