SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

            

 lowe (2)

 

W naszej szkole powstaje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w ramach Projektu: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podejmowanie działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych w zakresie rozwijania kompetencji potrzebnych na rynku pracy, integracji społecznej, wsparcia rodziny, jak również rozwoju metod i narzędzi pracy nauczycieli z osobami dorosłymi.

Misją LOWE jest animowanie i podejmowanie interdyspylinarnych, wielotorowych, systemowych działań na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych (w tym rodziców) oraz promocja idei kształcenia przez całe życie, celem skupienia uwagi na kompetencjach kluczowych i umiejętnościach społecznych, dla realizacji indywidualnych potrzeb dorosłych mieszkańców w środowisku lokalnym.

Odbiorcami działań utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w naszej gminie będą osoby dorosłe, w tym rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 roku.

Katalog BEZPŁATNYCH szkoleń i warsztatów proponowanych do realizowania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim:

 • JĘZYK ANGIELSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 • JĘZYK NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 • ZDROWE ŻYWIENIE WRAZ Z WARSZTATAMI KULINARNYMI
 • OBSŁUGA KOMPUTERA, INTERNETU, WORD, EXEL ITP.
 • PISANIE PROJEKTÓW W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I PROGRAMÓW GRANTOWYCH
 • ZAŁATWIANIE SPRAW URZĘDOWYCH, E-OBYWATEL
 • AKTYWNE METODY PRACY Z DZIEĆMI
 • PLANOWANIE BUDŻETU DOMOWEGO
 • BAJKOTERAPIA
 • SAMOOBRONA
 • TRENING PAMIĘCI
 • PROWADZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – ZASADY I OBOWIĄZKI
 • AEROBIK
 • WARSZTATY DORADZTWA ZAWODOWEGO
 • PODSTAWY REPORTAŻU Z ELEMENTAMI FOTOGRAFII

KONTAKT: 84 664 44 54

 

Działalność LOWE można śledzić tutaj:

https://www.facebook.com/LOWE-Tomasz%C3%B3w-Lubelski-305627576590079

 

Facebook